Kirjasto kansalaisvaikuttamisen tilana: lapset ja nuoret draaman avulla osallisiksi

  • Panu 

Taustalla kysymykset nuorten vaikutusmahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista

Kajaanin kaupunginkirjaston ja Vaara-kollektiivin osallisuuden tila- hankkeessa kajaanilaiset lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan kansalaisvaikuttamiseen ja saavat eväitä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Tutkimustulokset nuorten vähäisestä äänestysaktiivisuudesta ja kokemuksista, joiden mukaan yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen ei ole heidän tehtävänsä vaikutti hankkeen kohderyhmän valintaan.

Samaan aikaan, kun osa nuorista on todella aktiivisia, toiset jäävät, tai jättäytyvät lähes kokonaan yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Sen lisäksi, että kirjasto tilana voi olla hyvä paikka myös näiden nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen, tarkoituksena on muutenkin kehittää kirjastoa luontevana kansalaistoiminnan paikkana. Kirjasto on puolueeton tila, eräänlainen kaupungin asukkaiden yhteinen olohuone, jossa eri lähtökohdista tulevien ihmisten on luontevaa kohdata toisiaan.

Kirjaston tiloja ja palveluja on jo pidemmän aikaa kehitetty muuhunkin, kuin kirjojen lukemiseen ja lainaamiseen. Tämän tarve tunnistetaan myös kirjastolaissa, jonka tavoitteisiin kuuluu mm. edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Toimivassa demokratiassa aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden tulee olla muutakin kuin kannatuksen ilmaisemista vaaliuurnilla.

Oppimismenetelmänä pääkirjastolla pidettävissä toiminnallisissa työpajoissa käytetään soveltavaa draamaa. Saimme viime keväänä hyviä kokemuksia soveltavan draaman käytöstä päätöksenteon apuvälineenä ja osallisuuden lisääjänä, sekä työpajatyössä yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa Kuhmon kaupungin draamallisen kansalaisraadin työpajoissa. Osallisuuden tila tuo hyvää jatkumoa näiden työpajojen kehittämiseen käytännössä. Erityisen ilahduttavaa on, että nyt päästään tekemään pajoja samassa tilassa oppilaiden kanssa, koronnan liittyvien rajoitusten ainkain toistaiseksi hellitettyä.

Yhteiskunnallisten kriisien aikakaudella korostuu medialukutaidon tärkeys

Osallisuus- ja kansalaisaktiivisuuskysymykset nousivat yllättäen isosti esiin Ukrainassa syttyneen sodan myötä. Avustuskeräykset, sodanvastaiset mielenosoitukset ja hallinnon ja median avoimuuteen ja sen puutteisiin liittyvät kysymykset ja keskustelut näkyvät nyt syystäkin mm. sosiaalisten medioiden syötteissä.

Sotaa ennenkin on ollut runsaasti esimerkkejä tavallisten ihmisten pyrkimyksistä vaikuttaa yhteiskuntaan, kuten ilmaston- ja luonnosuojeluun keskittyneet laajat liikkeet, rasismin vastainen toiminta, sekä covid-epidemian ympärillä käyty kansalaiskeskustelu ja aktivismi. Aina yhteiskunnalliseen osallistumiseen ei tarvita mielenosoituksia, vaan edetä voi myös virallisia teitä, adresseilla ja suorilla yhteydenotoilla päättäjiin ja viranhaltijoihin. Usein tämä koetaan kuitenkin työlääksi ja vaikeaksi, sekä vaikutuksiltaan vähäiseksi. Kuntatasolla onkin demokratian toteutumiseksi tärkeää etsiä keinoja päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseen ja vuoropuhelun lisäämiseksi.

Kriisiaikojen informaatiotulvan keskellä suureen arvoon nousee myös medialukutaito. On tärkeää osata erottaa oikea tieto väärästä, sekä tunnistaa erilaisia tiedottamisen ja viestinnän tapoja ja tarkoituksia. Pelkällä otsikoinnilla, tai näkökulman valinnalla voidaan saada saman aiheen sinänsä totuudenmukaiseen uutisointiin täysin toisistaan poikkeavia mielleyhtymiä. Mediat, niin pienet, kuin suuret ovat vahvoja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineitä, minkä mm. ammattimaiset uutistoimittajat tiedostavat hyvin. Ymmärrys erilaisista vaikuttamisen keinoista ja mahdollisuuksista, sekä medialukutaito kuuluvatkin nykyajan tärkeimpiin kansalaistaitoihin, joihin jokaisen olisi hyvä tutustua.

Osallisuuden tila -työpajoihin osallistuu huhtikuussa kolme 5. luokkaa Kajaanin keskuskoululta ja kolme 9. luokkaa Kajaanin lyseolta. 5.- ja 9. luokkalaisille suunnitellaan toisistaan poikkeavat työpajat. Tämän lisäksi kirjaston henkilökunta saa oman työpajansa, jossa keskitytään nimenomaan kirjaston mahdollisuuksiin edesauttaa kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia.

Kirjoitus on muokattu versio kainuulaisiin medioihin 5.4. 2022 lähetetystä lehdistötiedotteesta, jonka pohjalta uutinen mm. Kainuun sanomissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.