Siirry suoraan sisältöön

Osallisuuden tila

Osallisuuden tila -Kirjasto kansalaisvaikuttamisen tilana.

Osallisuuden tila- hanke tapahtuu keväällä 2022 kajaanin kaupunginkirjaston tiloissa ja sen tärkein kohderyhmä on kajaanilaiset 5.-9. luokka-asteiden oppilaat. Hankkeen taustalla ovat tutkimustulokset nuorten vähäisestä äänestysaktiivisuudesta sekä nuorten kokemus, ettei yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen ole heidän tehtävänsä. Kajaanin kaupunkistrategia ja kulttuuriohjelma korostavat vahvasti asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja olla mukana kehittämässä omaa hyvinvointiaan.

Tavoitteet

Hankkeessa kajaanilaiset lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan kansalaisvaikuttamiseen ja saavat eväitä
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Tavoitteena on myös kokeilla ja kehittää Kajaanin
kaupunginkirjastoa matalan kynnyksen kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen tilana. Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja tarjota tiloja muun muassa kansalaistoimintaan.

Hankkeen läpileikkaavana menetelmänä on soveltava draama. Soveltavan draaman menetelmät mahdollistavat ilmiöiden eläytyvän ja kokonaisvaltaisen tutkimisen turvallisesti, ilman oikeassa olemisen tai ”oikein” tietämisen painetta. Menetelmissä pyritään dialogisuuteen ja yhteiseen oppimiseen, sekä tutustumaan omiin motiiveihin ja toimintamalleihin ja uusiin, kenties vieraisiinkin näkökulmiin ja maailmankatsomuksiin.

Kansalaisvaikuttamisen työpajat lapsille ja nuorille

Hankkeen aikana järjestetään Kajaanin kaupungin kirjaston tiloissa kajaanilaisille n. 5.-9. luokka-asteiden oppilaille suunnattuja kansalaisvaikuttamisen draamatyöpajoja. Tätä varten hankkeen työntekijät yhdessä kirjaston ja perusopetuksen kanssa etsivät yhteistyöluokat ala- ja yläasteelta, sekä mahdolliset päättäjäkummit. Työpajoissa rohkaistaan oppilaita ilmaisemaan mielipiteensä ja käymään eri mielipiteiden pohjalta rakentavaa dialogia, simuloidaan erilaisia kansalaisena/kaupungin asukkaana/nuorena/lapsena olemisen ristiriitatilanteita ja pohditaan erilaisia mahdollisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Tämän lisäksi tutustutaan kaupungin/kunnan päätöksentekoon ja hahmotetaan kanavia, joiden kautta lapset ja nuoret voivat niihin parhaiten vaikuttaa. Hankkeen aikana otetaan oppilaiden kanssa myös yhteyttä päätöksentekijöihin/päättäjäkummeihin, jolloin oppilaat pääsevät esittämään päättäjille suoraan itseään askarruttavia kysymyksiä, sekä esittämään omia ehdotuksiaan päätösasioiksi. Kirjastoa hyödynnetään toiminnassa myös fyysisenä tiedonhaun paikkana.

Kirjasto kansalaisvaikuttamisen tilana -työpajat kirjaston työntekijöille

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kokeilla ja kehittää Kajaanin kaupunginkirjastoa matalan kynnyksen
kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen tilana. Tämä edellyttää kirjaston henkilökunnan
perehtymistä siihen, miten juuri oma työpaikka ja työyhteisö pystyy toiminnallaan edesauttamaan tätä; mitä
erityistä yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollistavaa juuri kirjastossa on tilana? Voiko kirjasto synnyttää
kaupungin asukkaille uudenlaisia osallisuuden ja dialogin mahdollisuuksia? Kirjaston henkilökunnalle järjestetään hankkeessa juuri näihin kysymyksiin keskittyviä draamatyöpajoja, joissa työntekijöiden oma kokemustieto kohtaa soveltavan draaman mahdollisuudet kokemukselliseen, vaikuttavaan ja turvalliseen uuden visiointiin.

Yhteistyössä

Hankkeen toteuttavat Kajaanin kaupunginkirjasto ja Vaara-kollektiivi. Hanke rahoitetaan aluehallintovirastojen erityisavustuksesta yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina.

Lisätietoja: panu.huotari [at] draamalautakunta.fi | 044 280 8144